ANBI Stichting

ANBI

 

Stichting Nationaal Monument Sint-Jan

 • KVK: Kamer van Koophandel Brabant, nr 41080232
 • RSIN/fiscaal nummer: 8130.42.574
 • Contactgegevens Postbus 1440 5200 BL ‘s-Hertogenbosch
 • Telefoonnummer secretariaat: (073) 681 49 33
 • Bankrekening: NL22RABO0161379044
 • Mailadres: [email protected]
 • Website: www.sint-jan.nl

De doelstelling

Doelstelling van de stichting is om financieel bij te dragen aan het behoud van het Nationaal Monument voor Nederland. Het betreft restauratie/onderhoud van het exterieur van de kathedraal Sint-Jan in ’s-Hertogenbosch.

De stichting heeft als uitgangspunt om twintig procent van de kosten te financieren, onder de conditie dat andere partijen (landelijke overheid, provincie en gemeente ’s-Hertogenbosch), de overige tachtig procent voor hun rekening nemen.

De gelden worden, op haar verzoek, beschikbaar gesteld aan het kerkbestuur van de parochie Heilige Johannes Evangelist. Met het Bisdom van 's-Hertogenbosch en het Kerkbestuur is op 20 april 2009 een convenant gesloten lopend tot 1 september 2028 waarbij overgekomen is dat de verworven middelen uitsluitend aangewend zullen worden voor de instandhouding van het gerestaureerde en de restauratie van het nog niet gerestaureerde gedeelte van het exterieur van de Sint-Jan.

Beleidsplan

De doelstelling van de Stichting Nationaal Monument Sint-Jan is fondsen werven ten behoeve van de instandhouding van de Sint-Jan. Deze doelstelling is niet alleen gericht op instandhoudingsactiviteiten die op korte termijn te voorzien zijn. De Stichting streeft er ook naar meer zekerheid en continuïteit te creëren opdat ook op langere termijn de noodzakelijke instandhoudingswerkzaamheden kunnen blijven plaatsvinden. Zij zal dat onder meer doen door het opbouwen van een vermogensfonds. Het rendement op het vermogen in dit fonds kan in de toekomst ter beschikking worden gesteld als een bijdrage aan de kosten van de instandhouding.

Beleidsplan Sint-Jan.pdf

Verslag uitgeoefende activiteiten

Voor een overzicht van de activiteiten die de stichting heeft ondernomen, verwijzen we u naar de informatie zoals die te vinden is op onze website www.sint-jan.nl.

In 2014 is de Werkgroep vijf maal in vergadering bijeen geweest om de lopende zaken door te bespreken. Het algemeen bestuur van de stichting komt twee maal per jaar bij elkaar. Daarnaast waren er nog diverse extra overleggen in wisselende samenstellingen.

Bestuurssamenstelling

 • Voorzitter * mr. dr. A.G.J.M. Rombouts
 • Bestuurslid Plebaan V.H.P. Blom
 • Penningmeester * mr. L.G.L.M. van Well
 • Secretaris mr. M.J.M. Huijbers
 • Bestuurslid * drs. S.M.C. Geraerts – van Houten MSc
 • Bestuurslid * P.L. van Hedel
 • Bestuurslid jhr. drs. M.F.P.M. Alting von Geusau RC
 • Bestuurslid * ir. H.W.G. Cox

De bestuursleden met een * zijn lid van de Werkgroep, het dagelijks bestuur van de stichting. Bestuursleden ontvangen voor hun inspanning geen bezoldiging.

Financiële verantwoording