ANBI Stichting

ANBI

 

Stichting Nationaal Monument Sint-Jan

 • KVK: Kamer van Koophandel Brabant, nr 41080232
 • RSIN/fiscaal nummer: 8130.42.574
 • Contactgegevens Postbus 1140 5200 BL ‘s-Hertogenbosch
 • Telefoonnummer secretariaat: (073) 681 49 33
 • Bankrekening: NL22RABO0161379044
 • Mailadres: info@sint-jan.nl
 • Website: www.sint-jan.nl

De doelstelling

Doelstelling van de stichting is om financieel bij te dragen aan het behoud van het Nationaal Monument voor Nederland. Het betreft restauratie/onderhoud van het exterieur van de kathedraal Sint-Jan in ’s-Hertogenbosch.

De stichting heeft als uitgangspunt om twintig procent van de kosten te financieren, onder de conditie dat andere partijen (landelijke overheid, provincie en gemeente ’s-Hertogenbosch), de overige tachtig procent voor hun rekening nemen.

De gelden worden, op haar verzoek, beschikbaar gesteld aan het kerkbestuur van de parochie Heilige Johannes Evangelist. Met het Bisdom van 's-Hertogenbosch en het Kerkbestuur is op 20 april 2009 een convenant gesloten lopend tot 1 september 2028 waarbij overgekomen is dat de verworven middelen uitsluitend aangewend zullen worden voor de instandhouding van het gerestaureerde en de restauratie van het nog niet gerestaureerde gedeelte van het exterieur van de Sint-Jan.

Beleidsplan

De stichting richt zich op het werven van fondsen vanuit verschillende bronnen:

 • Particuliere donateurs
 • Bedrijven, fondsen, instellingen, etc.
 • Lijfrentes en legaten
 • De relatie met de Vriendenloterij
 • De relatie met de stichting Steunberen van de Sint-Jan
 • Overig

In 2016 is de stichting voornemens de inkomsten uit deze bronnen te blijven genereren. In 2016 is het restaureren aan de noordzijde van de kathedraal actueel. Daar wordt o.m. gewerkt aan het gedeelte tegenover de Bouwloods. Dit is ook het speerpunt bij het werven van fondsen voor de restauratiewerkzaamheden.

Ook zal nauw contact worden onderhouden met de in 2013 opgerichte Stichting Steunberen van de Sint-Jan. Deze stichting werft donateurs die via een jaarlijkse lijfrente willen bijdragen aan restauratie-onderhoud van het Nationaal Monument.

Via persoonlijke contacten van de bestuursleden, de website, de nieuwsbrief die twee keer per jaar uitkomt, het mailen van geïnteresseerden en andere communicatiekanalen, blijft de stichting wijzen op de urgentie. Willen we de Sint-Jan werkelijk overeind houden en bewaren voor toekomstige generaties dan blijft daar veel geld voor nodig. Met het afsluiten van de grote restauratie in 2011 zijn we er niet. Voor de instandhouding van het monument zijn de komende jaren grote bedragen nodig, zo is becijferd in een meerjarenprogramma tot en met 2028. Het is de intentie van de Stichting om naar rato bij te dragen aan de financiering van de noodzakelijk onderhoudskosten.

Verslag uitgeoefende activiteiten

Voor een overzicht van de activiteiten die de stichting heeft ondernomen, verwijzen we u naar de informatie zoals die te vinden is op onze website www.sint-jan.nl.

In 2014 is de Werkgroep vijf maal in vergadering bijeen geweest om de lopende zaken door te bespreken. Het algemeen bestuur van de stichting komt twee maal per jaar bij elkaar. Daarnaast waren er nog diverse extra overleggen in wisselende samenstellingen.

Bestuurssamenstelling

 • Voorzitter * ir. W.P.M. van der Schoot
 • Bestuurslid mr. drs. J.G.N.M. van Rossem
 • Penningmeester * mr. L.G.L.M. van Well
 • Secretaris mr. M.P.W.M. van den Oord
 • Bestuurslid * / vice-voorzitter A.A.J. van Driel
 • Bestuurslid * H. Lerou
 • Bestuurslid jhr. drs. M.F.P.M. Alting von Geusau RC
 • Bestuurslid * ir. H.W.G. Cox
 • Bestuurslid B. Bemelmans

De bestuursleden met een * zijn lid van de Werkgroep, het dagelijks bestuur van de stichting. Bestuursleden ontvangen voor hun inspanning geen bezoldiging.

Financiële verantwoording